Drie ambities Lokaal Sportakkoord

Tijdens de Themasessie in februari gingen sportverenigingen, buurtsportcoaches, sportaanbieders, gemeente, paramedici, zorg- en welzijn medewerkers met elkaar in gesprek over de thema’s en actiepunten voor het Sportakkoord van Diemen. Deze zijn nu samengebracht in drie Ambities voor het Sportakkoord van Diemen

  1. Leven lang sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport– en beweegaanbieders

Leven lang sporten en bewegen
Diemen wil de mogelijkheden om een leven lang te kunnen sporten en bewegen nog verder verbeteren met speciale aandacht voor de jongste en de oudste groep. Op basis van een brede samenwerking (o.a. kinderopvang, verenigingen en buurtsportcoaches) bij de jongste jeugd spelenderwijs aandacht besteden aan een brede motorische ontwikkeling. Ook met een actieve betrokkenheid van de ouders. Voor de senioren doelgroep volgt een vraaggericht sport en beweegaanbod, zoals bijvoorbeeld koffietafeltennis, seniorenzumba yoga of Thai Chi: laagdrempelig, structureel en met een grote sociale component. De lokale ambitie ‘Een leven lang sporten en bewegen’ bundelt de ambities ‘Inclusief sporten en bewegen’ (iedereen doet mee) en ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ uit het landelijke sportakkoord.

Duurzame sportinfrastructuur
Het sportakkoord van Diemen vestigt de aandacht op de binnensport, de buitensport en de openbare ruimte. De komst van de nieuwe sporthal in Diemen wordt aangegrepen om samen met de gebruikers te komen tot een optimaal gebruik van alle binnensportruimte in Diemen. De buitensportverenigingen wensen Sportpark Diemen door te ontwikkelen tot een eigentijds sportpark met voorzieningen voor een brede groep sporters, een open karakter en een brede samenwerking. Ook sportieve mogelijkheden in de openbare ruimte maken onderdeel uit van de ambities van het sportakkoord: op basis van samenwerking komen tot een goed gebruik van alle mogelijkheden voor een brede doelgroep.

Vitale sport– en beweegaanbieders
Het sport en beweegaanbod in Diemen is zo goed als dat er goede aanbieders zijn. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verschillende ontwikkelingen zoals een toename in ongeorganiseerde sport, druk op vrijwilligers en de opkomst van nieuwe sporten. Daarom komt er in het Sportakkoord van Diemen aandacht voor Vitale Sport– en Beweegaanbieders met als speerpunten: 1) Agenda voor de sport en 2) Samenwerking. Sportverenigingen en andere sportaanbieders (commercieel, kinderopvang, onderwijs en buurtsportcoaches) komen tot professionele dwarsverbanden, netwerken en overlegstructuren voor een goed en eigentijds sportaanbod. Gezamenlijk worden zaken opgepakt waar iedereen mee te maken heeft zoals: vrijwilligersbeleid, een veilig sportklimaat, kwaliteit van het sportkader . . . samen sta je sterk(er).

Hoe verder?
Als gevolg van de corona crisis wordt er ook in Diemen momenteel niet gesport. In ieder geval niet op de wijze zoals we dat graag doen: samen op het veld, in de zaal, het zwembad of in de openbare ruimte. Over de mogelijke effecten van de corona crisis voor de sport en wat de gemeente Diemen hierin kan beteken, kun je contact opnemen met de beleidsmedewerker sport van de gemeente Diemen, de heer Jos Muller op j.muller@diemen.nl

Om komende seizoen(en) sport en bewegen in Diemen samen verder te kunnen door ontwikkelen, pakken we ook door met het Sportakkoord van Diemen. Komende weken wordt het concept Sportakkoord opgesteld. Om hierbij betrokken en geïnformeerd over te blijven, kun je je officieel aanmelden als Supporter van het Sportakkoord van Diemen. Je krijgt dan het concept Sportakkoord toegestuurd en kan deze voorzien van op- en aanmerkingen. Ook wordt er een ondertekening van het Sportakkoord van Diemen voorbereid. Als supporter van het Sportakkoord word je daar uiteraard ook voor uitgenodigd.

Attachment

Onze Partners